ALGEMENE VOORWAARDEN GROEISTOF BV

Artikel 1: Algemene voorwaarden bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Groeistof BV en de personen die de website www.groepspraktijk.groeistof.be bezoeken.  Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden en het privacybeleid van Groeistof BV

Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Contactgegevens Groeistof BV

Groeistof BV, met het ondernemingsnummer BE 0729.865.909, is gelegen te 2260 Westerlo, Sint-Lambertusstraat 17.  Indien u specifieke vragen of klachten heeft kan u contact opnemen met de zaakvoerster Joke Roels via info@groeistof.be

Artikel 3: Voorwerp

Groeistof BV is een online groepspraktijk, die staat voor kwaliteitsvolle dienstverlening.  Groepspraktijk Groeistof heeft een passie voor het ondersteunen en begeleiden van eenieder met een hulpvraag. Het online platform biedt het voordeel nog veel sneller te kunnen inspelen op concrete – vaak dringende – vragen. Je vindt er onmiddellijk aansluiting bij een therapeut die de expertise in huis heeft om jouw probleem mee aan te pakken, zonder wachttijden, geen stress, files, tijdnood of opvang voor de kinderen zoeken.

Artikel 4: Prijsopgave

Alle vermelde prijzen zijn steeds nettoprijzen inclusief B.T.W. en uitgedrukt in euro. Bij dienstverlening in een B2B context, kan de prijs eveneens exclusief BTW worden aangeduid, en zal een factuur worden verkregen op aanvraag.

Groeistof BV heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen en zal hieromtrent transparant communiceren naar de cliënt.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

Wanneer de klant zich aanmeldt voor een sessie of traject bij een psycholoog / therapeut / coach via het aanmeldingsformulier of via telefonische contactname, zal een overeenkomst worden afgesloten tussen Groeistof BV en de patiënt.  De betaling voor de sessie of respectievelijke sessies dient steeds voorafgaand aan de eerste sessie te gebeuren.  Een afspraak zal pas in de agenda van de betrokken psycholoog / therapeut / coach worden vastgelegd na ontvangst van de betaling.

Artikel 6: Annulatie en herroepingsrecht

De cliënt heeft de mogelijkheid om een sessie kosteloos te annuleren mits schriftelijke communicatie aan Groeistof BV uiterlijk 24u voorafgaand aan de sessie. Dit impliceert dat er een terugbetaling zal plaatsvinden voor deze sessie.

Indien de cliënt binnen deze laatste 24u voorafgaand aan de sessie de afspraak annuleert, kan dit enkel kosteloos mits het voorleggen van een doktersattest.  Zoniet vervalt deze sessie en zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

Wanneer iemand zich inschrijft voor een (betalende) webinar, kan deze inschrijving niet meer geannuleerd worden aangezien men een replay ontvangt in geval men verhinderd is om op het initiële tijdstip deel te nemen, en aangezien men steeds de kans krijgt om op een later tijdstip deel te nemen aan de webinar indien het een webinar betreft die meermaals georganiseerd wordt.

Artikel 7: Betalingsverplichtingen

De betaling voor de sessie of respectievelijke sessies dient steeds voorafgaand aan de eerste sessie te gebeuren.

In geval van annulatie verwijzen wij naar artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid  

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Groeistof BV levert alle mogelijke inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Dit betreft echter een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.  Het is namelijk mogelijk dat ondanks deze inspanningen zich onjuistheden kunnen voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Groeistof BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de website.  De inhoud van de website zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij kunnen geen garantie geven voor de goede werking van de website en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Groeistof BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inclusief als gevolg van links of hyperlinks, inclusief doch zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.  Het blijft de verantwoordelijkheid van deze derde om zijn/haar website en interne werking compliant te maken aan alle van toepassing zijnde wetgeving en regelgeving.

Bijgevolg kan Groeistof BV nooit aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 9: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Groeistof BV geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Groeistof BV, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien.

De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.

Indien Groeistof BV zich op overmacht beroept, is zij niet verplicht om het ontoerekenbare of onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Groeistof BV opgeschort. In geval van overmacht is Groeistof BV niet gehouden onze verplichtingen na te komen.

In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Ook de consument beschikt over eenzelfde recht in geval van overmacht.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

Groeistof BV is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de website, en de daarin aangeboden producten. Noch het geheel, noch onderdelen ervan mogen worden gekopieerd, bewerkt, verkocht of op enige wijze worden gebruikt, behoudens de voorafgaande, expliciete schriftelijke goedkeuring van  Groeistof BV bekomen werd.

Dit betreft o.m. het merk, de teksten, formulieren, de handelsnaam, logo’s, de productnamen, de grafische elementen en illustraties, de lay-out en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de website.

Artikel 11: GDPR en Privacy

Groeistof BV hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, meerbepaald de  persoonsgegevens en de bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheidsgegevens).  Indien u ons persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met ons privacybeleid (https://www.groepspraktijk.groeistof.be/privacy).  Groeistof BV leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.

Groeistof BV garandeert dat de online sessies tussen de psycholoog / therapeut / coach nooit worden opgenomen.  Indien een individuele psycholoog / therapeut / coach dit alsnog nuttig acht, zal zij de cliënt hiervan voorafgaand informeren en om zijn/haar schriftelijke goedkeuring vragen.

Artikel 12: Nietigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.

Artikel 13: Wijzigingen

Groeistof BV behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden indien nodig up te daten.

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Groeistof BV is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van Groeistof BV is alleen de Rechtbank van het Arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Groeistof BV zich bevindt, bevoegd.

Laatst bijgewerkte versie: 24 juni 2020